Instituto Galego de Promoción Económica
Punto de verificación segura de documentos asinados electrónicamente
 
VERIFICACIÓN DE COPIAS AUTÉNTICAS EN SOPORTE PAPEL
 
A finalidade desta páxina e servir de punto verificación seguro das copias en soporte papel de documentos administrativos emitidos por medios electrónicos, co fin de que estas copias en soporte papel teñan a consideración de copia auténtica (art. 29 do Decreto 198/2010 do 2 de decembro).
Para verificar un documento debe introducir o código de verificación seguro de 40 díxitos que aparece impreso no documento (denominado "IDE"), e a continuación o código de comprobación.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
Código de verificación seguro (IDE):
- - - -
Código de comprobación: