Instituto Galego de Promoción Económica
Requirimentos de emenda de documentación: Información detallada do requirimento
 
Consulta da documentación
 
Nesta páxina poderá consultar a documentación concreta que debe presentar para emendar a súa solicitude de axuda.

Dispón dun prazo de 10 días naturais dende a posta a disposición do requirimento para acceder. Transcorrido o dito prazo, entenderase rexeitado.

Para acceder á información detallada do seu requirimento de emenda debe vostede coñecer o NIF da empresa e un dos seguintes códigos:
  • Código IDE da solicitude: Código alfanumérico de 40 díxitos impreso na instancia de solicitude presentada no Igape
  • Código de acceso:
  • Este código ten o formato seguinte: ABCD-9876 (4 letras e catro números que son distintos para cada expediente) obtido a través do servizo de asistencia técnica do Igape.
Escriba a continuación o seu NIF e o código axeitado.
 
 
Datos necesarios para a búsqueda do documento
 
NIF:
Acceso mediante:
IDE: - - - -   C.C.:
CÓDIGO:    (Formato ABCD-9876)